Retskildesøgning

                  CARSTEN MUNK-HANSEN

professor mso Ph.D.

formand for Planklagenævnet

Kildedatabaser

En oversigt over retskilder og fortolkningsbidrag

 

Lov

 

www.retsinformation.dk (alle love og alle bekendtgørelser)

 

www.lovtidende.dk, autentiske love fra den 1. januar 2008 (tidligere autentiske lovtekster (indtil den 31. december 2007) findes i papirversionen af Lovtidende, afdeling A)

 

www.folketingstidende.dk, sektion C, vedtagne lovforslag fra den 1. oktober 2009 (tidligere vedtagne lovforslag (indtil oktober 2009) findes i papirversionen Folketingstidende, Tillæg C)

 

 

Private lovsamlinger, bl.a.:

 

www.karnovgroup.dk (næsten komplet, med kommentarer), forudsætter abonnement

 

 

Forarbejder til folketingslove:

 

Et eventuelt sagkyndigt udvalgs betænkning (ad hoc udvalg, lovkommission, ekspertudvalg) afgiver som hovedregel nummereret betænkning (fra 1950 eller senere). Disse findes alle digitalt i Det Administrative Bibliotek på:

www.DAB.dk

 

Ressortministerens bemærkninger til lovforslaget foreligger altid og findes i Folketingstidende:

 

www.folketingstidende.dk, afdeling A, lovforslag fremsat efter 1. oktober 2009 - søgningen forudsætter, at du forinden har lovforslagsnummeret og folketingssamlingen, hvilke kan findes på Retsinformation. Dokumenterne findes i en sidetro version (pdf.), og en række lovforarbejder findes oplistet i kronologisk rækkefølge. Ministres bemærkninger til tidligere fremsatte lovforslag (før oktober 2009) findes i det trykte Folketingstidende, Tillæg A

 

Betænkning fra folketingsudvalg (referat fra de stående folketingsudvalg) mellem Folketingets behandlinger af lovforslag findes i:

www.folketingstidende.dk, afdeling B, fra 1. oktober 2009 (Tidligere arbejder (før oktober 2009) findes i den på papir trykte Folketingstidende, Tillæg B)

Disse betænkninger har også et nummer af journaliseringsmæssige årsager, men anses altså ikke for nummererede betænkninger

 

Folketingets forhandlinger er refereret:

www.folketingstidende.dk (afdeling F) fra oktober 2009 (Tidligere forhandlinger, før oktober 2009, findes i papirversionen af Folketingstidende)

 

En oversigt over ministerier findes på Statsministeriets hjemmeside, p.t.:

www.stm.dk/_a_1617.html. Flere ministerier har på forsiden links til »love og regler«

 

Information om lovarbejdet - fra 1997-98 og frem - kan søges på Folketingets hjemmeside. Herunder kan søges efter love, lovforslag, beslutninger, mv. og der kan søges ud fra de enkelte ministerier mv. Navnlig er der adgang til at finde høringssvar og høringsnotater (det er lettest, hvis du har lovforslagsnummer og folketingssamling fra f.eks. Retsinformation). Folketingets hjemmeside:

www.ft.dk/

 

Høringer findes på

www.hoeringsportalen.dk/

men høringssvar er vanskeligt tilgængelige

 

 

Eventuelle efterarbejder:

www.folketingstidende.dk, afdeling G, fra 1. oktober 2009. Ældre arbejder findes i det på papir trykte Folketingstidende.

 

 

EU ret

Alle EU-rettens kilder findes formentlig på:

http://eur-lex.europa.eu/

 

Se endvidere EU-domstolens hjemmeside:

http://curia.europa.eu/

 

 

Bekendtgørelse:

www.retsinformation.dk

 

www.lovtidende.dk, love fra den 1. januar 2008. (Love ind til den 31. december 2007 findes i det på papir trykte Lovtidende, afdeling A )

 

 

Private lovsamlinger, bl.a.:

www.karnovgroup.dk (få, ringe søgefunktion)

 

 

Dom

Den 1. januar 2016 trådte lov nr. 1867 af 29. december 2015 om bl.a. digital domsdatabase i kraft. Alle domme afsagt efter ikrafttrædelsen skal i anonymiseret form lægges på databasen. Der er dog endnu ikke etableret et site, hvorfra det er muligt at søge dommene.

 

Lidt tilfældigt findes afgørelser på www.domstol.dk. Højesterets nyere afgørelser findes summarisk gengivet på:

www.hoejesteret.dk/om/afgoerelser/Pages/default.aspx

 

I øvrigt findes alene private domssamlinger (trykte domme).

 

Mest kendt er Karnov Groups domssamlinger på

www.karnovgroup.dk:

 

UfR (U): Ugeskrift for Retsvæsen, afdeling A

FED: Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

MAD: Miljøretlige Afgørelser og Domme

TFA: Tidsskrift for Familie- og Arveret

TBB: Tidsskrift for Bygge- og Boligret

TfK: Tidsskrift for Kriminalret

TfL: Tidsskrift for Landbrugsret

fm: Fuldmægtigen

Flere af disse tidskrifter publiceres tillige på papir.

 

Andre tidsskrifter er:

KFE, Kendelser om Fast Ejendom, DJØF Forlag

www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/kfe2

 

ND, Nordisk domssamling

www.idunn.no/nd

 

 

Cirkulære

Cirkulærer findes i et vist omfang på:

www.retsinformation.dk

 

 

Folketingets Ombudsmand

www.ombudsmanden.dk/find/

 

 

Menneskerettighedskonventionen

Den europæiske menneskerettighedskonvention:

www.echr.coe.int/Documents/Convention_DAN.pdf

 

Den europæiske menneskerettighedsdomstol, Strasbourg:

www.echr.coe.int

 

 

Retslitteratur

www.bibliotek.dk

 

www.statsbiblioteket.dk

 

www.aub.aau.dk

 

http://aleph.aub.aau.dk/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=JURIDISK-BIBLIOTEK